Regulamin.

 1. Postanowienia og贸lne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres us艂ug elektronicznych
 4. Warunki 艣wiadczenia i zawierania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
 5. Tryb post臋powania reklamacyjnego
 6. W艂asno艣膰 intelektualna
  1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
   • Strona kadelsky.pl dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
   • Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 kadelsky.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
   • Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 kadelsky.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
   • Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Strony kadelsky.pl, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
   • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy
    • Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
    • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
    • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽2. DEFINICJE

     1. FORMULARZ KONTAKTOWY 鈥 formularz dost臋pny na Stronie kadelsky.pl umo偶liwiaj膮cy Us艂ugobiorcy bezpo艣redni kontakt z Us艂ugodawc膮.
     2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
     3. US艁UGODAWCA 鈥撀Kadelsky, adres poczty elektronicznej: admin@kadelsky.pl
     4. US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
     5. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Strony.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽3. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

   1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Strony korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak:- korzystanie z Formularza Kontaktowego,

艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych na rzecz Us艂ugobiorc贸w odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽4. WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  a) umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu wys艂ania wiadomo艣ci za po艣rednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 wys艂ania wiadomo艣ci albo zaprzestania jej wysy艂ania przez Us艂ugobiorc臋.

b) Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:

 1. komputer z dost臋pem do Internetu,
 2. dost臋p do poczty elektronicznej,
 3. przegl膮darka internetowa,
 4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.

Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze Strony w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.

Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO:

 • Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋:
  Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Strony Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: hej@kadelsky.pl

W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.

Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.

Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b.

聽6. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

 • Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kadelsky.pl korzystaj膮 z ochrony prawno autorskiej i s膮 w艂asno艣ci膮 kadelsky.pl Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony kadelsky.pl, bez zgody Us艂ugodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej pisemnej zgody Us艂ugodawcy, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony kadelsky.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.
 • POSTANOWIENIA KO艃COWE
 • Umowy zawierane za po艣rednictwem Strony zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
Od 2012 roku pomagam Firmom zwi臋ksza膰 sprzeda偶 za po艣rednictwem Prezencji Webowej聽

Kontakt 鉁夛笍

Wszystkie Prawa Zastrze偶one 漏 2012-2021 z 馃А

Wszystkie Prawa Zastrze偶one 漏
2012-2021 z 馃А

Moja Strona korzysta z plik贸w Cookie, aby zapewni膰 najlepsz膮 obs艂ug臋. Bez obaw - S膮 Bezglutenowe 馃榿
Korzystaj膮c z Mojej Strony, wyra偶asz zgod臋 na Pliki Cookie zgodnie z zakresem opisanym w Polityce Prywatno艣ci

Moja Strona korzysta z plik贸w Cookie, aby zapewni膰 najlepsz膮 obs艂ug臋. Bez obaw - S膮 Bezglutenowe 馃榿
Korzystaj膮c z Mojej Strony, wyra偶asz zgod臋 na Pliki Cookie zgodnie z zakresem opisanym w Polityce Prywatno艣ci