Regulamin.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   • Strona kadelsky.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kadelsky.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kadelsky.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony kadelsky.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
    • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
    • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
    • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

                                   2. DEFINICJE

     1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie kadelsky.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
     2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
     3. USŁUGODAWCA – Kadelsky, adres poczty elektronicznej: admin@kadelsky.pl
     4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
     5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 1.  

                         3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

   1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:- korzystanie z Formularza Kontaktowego,

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

                         4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

b) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hej@kadelsky.pl

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kadelsky.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością kadelsky.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony kadelsky.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony kadelsky.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Zajmuje się odmienianiem wizerunku firm w sieci za sprawą tworzenia wyróżniających się na tle konkurencji Stron i Sklepów Internetowych.

Kontakt

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2012-2021 z 🧡

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©
2012-2021 z 🧡

Moja strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę. Bez obaw - Są bezglutenowe 😁
Korzystając z mojej strony wyrażasz zgodę na pliki cookie zgodnie z zakresem opisanym w polityce prywatności.

Moja strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę. Bez obaw - Są bezglutenowe 😁
Korzystając z mojej strony wyrażasz zgodę na pliki cookie zgodnie z zakresem opisanym w polityce prywatności.